ZOEKEN:
Over ons -> Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden (disclaimer)

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Stichting Amstelland Bibliotheken (" de Bibliotheek Amstelland "), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
De website van de Bibliotheek Amstelland wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de Bibliotheek Amstelland niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De Bibliotheek Amstelland kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

De Bibliotheek Amstelland is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Bibliotheek Amstelland.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De Bibliotheek Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

De Bibliotheek Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij de Bibliotheek Amstelland of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Amstelland.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Voor de toegang tot internet en het lenen van materiaal waaronder games en DVD’s geldt dat iedereen zich dient te houden aan de aanduidingen in de bibliotheek en de wetgeving hieromtrent. Wij wijzen hierbij op artikel 240a uit het Wetboek van Strafrecht. Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website www.buro240a.nl

Wijzigingen
De Bibliotheek Amstelland behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2013

Print deze gebruiksvoorwaarden (PDF)

 

Privacy statement

Aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt door de Bibliotheek Amstelland groot belang toegekend. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij leggen persoonsgegevens vast ten behoeve van e leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten en voor onderzoeken met een gerechtvaardigd belang van de bibliotheek. Wij zullen deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in et kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang rijgen tot deze gegevens. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wij behouden ons het recht oor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient daarom aanbeveling regelmatig het privacystatement na te kijken op updates.

 

Eindredactie: V.van Honk - de Bibliotheek Amstelland

 
Voor de website maakt de Bibliotheek Amstelland gebruik van het Joomla Content management systeem.